GDPR

Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Hortus Verdi SRL ., cu sediul în Oradea, Str. Geroge Emil Palade  nr.20, jud.Buhor. Prin urmare, Hortus Verdi SRL urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor.

Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul Hortus Verdi SRL, având următoarele date de contact: office@hortus-verdi.com     

Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale cliențilorHortus Verdi SRL și ale celorlalți utilizatori ai acestei pagini de internet, inclusiv ai contului www.hortus-verdi.com . Prin date cu caracter personal se înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, colectate prin intermediul acestei pagini de internet www.hortus-verdi.com .

Scopurile prelucrării:

Datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate voluntar pe orice altă cale pusă la dispoziție pe www.hortus-verdi.com  sunt prelucrate de către Hortus Verdi SRL în următoarele scopuri:

2.1 pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin în sarcina Hortus Verdi SRL. în contextul serviciilor prestate, prin contul www.hortus-verdi.com  sau această pagină de internet, inclusiv pentru procesarea solicitărilor dumneavoastră formulate prin intermediul contului www.hortus-verdi.com  sau acestei pagini de internet sau efectuarea verificărilor și formalităților aferente încheierii contractului de prestări servicii cu Hortus Verdi SRL.;

Prin completarea datelor în formularele disponibile pe www.hortus-verdi.com  Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a Hortus Verdi SRL. și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate.

2.2 pentru desfășurarea relației contractuale dintre Hortus Verdi SRL. și dumneavoastră, inclusiv în scopul executării contractului de prestări servicii, facturării și distribuirii facturilor, informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor inclusiv validarea, expedierea și facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă, la Bunurile și sau serviciile achizitionate; corespondenței cu dumneavoastră, recuperării eventualelor creanțe, precum și protejarii oricărui interes legitim al Hortus Verdi SRL., pe cale administrativă sau judiciară, cesiunii de creanțe către terțe părți, primirii și gestionării solicitărilor dumneavoastră, precum și conformării cu cerințele legale privind arhivarea;

2.3 pentru activități de marketing direct şi publicitate pentru produsele și serviciile Hortus Verdi SRL., sau ale partenerilor/ afiliatilor Hortus Verdi SRL., (e.g. oferte de produse/ servicii) prin promovarea celor mai potrivite produse și servicii ale Hortus Verdi SRL., sau ale partenerilor/ afiliaților Hortus Verdi SRL, inclusiv prin transmiterea de către Hortus Verdi SRL. a unor comunicări comerciale în acest scop. Acolo unde este cerut de lege, aveți posibilitatea de a va exprima consimțământul expres cu privire la utilizarea datelor dumneavoastra în acest scop și primirea de comunicări comerciale prin bifarea căsuțelor corespunzătoare în www.hortus-verdi.com   

2.4 în scopul determinării și evaluării intereselor și preferințelor dumneavoastră, utilizând mijloace automate și/ sau neautomate, în vederea generării de oferte personalizate. Prin exprimarea consimțământului dumneavoastră la momentul bifării căsuței corespunzătoare în contul www.hortus-verdi.com        sunteți de acord ca Hortus Verdi SRL să utilizeze tehnici informatice care pot duce la producerea unor efecte juridice în relaţia cu dumneavoastră sau care pot atrage anumite efecte cu un impact semnificativ în relaţia cu dumneavoastră. Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop prezintă beneficiul de a vă oferi un serviciu cât mai apropiat de nevoile și interesele dumneavoastră, dar și de a vă sugera unele alegeri cu privire la produsele/ serviciile Hortus Verdi SRL. sau afiliaţilor/ partenerilor Hortus Verdi SRL;

2.5 în scopul evaluarii gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la produsele/ serviciile Hortus Verdi SRL.;

2.6 în scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale.

– trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS). Important: conform art. 8, alin.1 din Regulamentul UE 679/ 2016 nicio societate comerciala nu are permisiunea de a colecta date personale ale persoanelor care nu au varsta de 16 ani impliniti.

Prelucrarea datelor în alte scopuri decât cele contractuale și legale, o vom realiza numai în funcție de alegerile tale.

Temeiul juridic al prelucrărilor

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază:

3.1 obligațiile legale care revine în sarcina Hortus Verdi SRL. ca urmare a operaţiunilor prin intermediul acestei pagini de internet sau contului www.hortus-verdi.com  

3.2 încheierea, respectiv executarea contractului de prestări servicii încheiat cu Hortus Verdi SRL.;

3.3 interesul legitim al Hortus Verdi SRL. de a-și promova produsele și/ sau serviciile;

3.4 consimțământul dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/ publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului.

În măsura în care ați exprimat consimțământul dumneavoastră cu privire la o anumită prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

Durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale.

Datele vor fi șterse automat la solicitarea utilizatorului prin dezabonare, prin lipsa confirmării acceptului de prelucare la 30 zile de la înscriere sau se șterg manual prin cerere scrisă.

Durata pentru care se colecteaza, prelucreaza si folosesc datele personale este de 12 luni de la data confirmarii, dupa care se va solicita din nou acordul.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, Hortus Verdi SRL. poate dezvălui datele astfel colectate către partenerii săi contractuali, către afiliații săi, către persoane împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe seama Hortus Verdi SRL. ori către autoritățile publice centrale/ locale, în următoarele cazuri:

pentru administrarea, întreținerea, personalizarea și îmbunătățirea acestei pagini de internet, inclusiv a contului www.hortus-verdi.com  și a serviciilor derulate prin intermediul acestora;

pentru îndeplinirea unor obligații contractuale de către Hortus Verdi SRL. cum ar fi servicii de relaționare cu clienții, de imprimare şi trimitere facturi, etc;

în situațiile în care această dezvăluire ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități, obținute ca urmare a participării dumneavoastră la diverse jocuri sau concursuri cu caracter promoțional, sau alte campanii promoționale organizate de către Hortus Verdi SRL.;

în cazul unor campanii promoționale organizate de către Hortus Verdi SRL. împreună cu diverși parteneri contractuali sau afiliați ai Hortus Verdi SRL.;

pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/ promoțional, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate pe teritoriul României către societățile afiliate Hortus Verdi SRL sau către diverși împuterniciți ai Hortus Verdi SRL., fie către entităti care asigură garanții de securitate corespunzătoare, drepturile dumneavoastră conform prezentei politici de confidențialitate nefiind afectate în vreun mod negativ. Datele dumneavoastră cu caracter personal nu pot fi transferate în afara României, în statele membre ale UE sau în afara UE.

Furnizarea datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru ca dumneavoastră să puteți beneficia de oferte cu privire la produsele/ serviciile Hortus Verdi SRL sau ale partenerilor/ afiliaților Hortus Verdi SRL. sau pentru ca Hortus Verdi SRL. să poată gestiona solicitările dumneavoastră cu privire la încheierea sau executarea contractelor cu Hortus Verdi SRL .Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile menționate mai sus.

Măsuri de securitate a datelor

Hortus Verdi SRL. va aplica în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Drepturile de care beneficiați

În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră cu privire la anumite prelucrări, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment.

Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele dumneavoastră, iar dacă da, să vă oferim acces la aceste date precum și informații despre cum sunt prelucrate

Dreptul la portabilitate se referă la faptul că puteți primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat și la dreptul că acestea pot fi transmise direct altui operator

Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deservește un interes public ori un interes legitim al nostru

Dreptul la rectificare se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte

Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat înseamnă că aveți dreptul să vă ștergem datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, v-ați retras consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneți prelucrării, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale, colectarea s-a făcut cu oferirea de servicii ale societății informaționale

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumită perioadă, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegală dar nu se dorește ștergerea datelor doar restricționarea, în cazul în care Hortus Verdi SRL. nu mai are nevoie de datele personale în vederea prelucrării însă ni le cereți pentru apărarea unui drept în instanță, dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică dacă drepturile legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Contact și suport privind datele dumneavoastră

Toate aceste drepturi le puteți exercita printr-o cerere scrisă, datată, semnată și transmisă către Hortus Verdi SRL prin:

poștă la adresa: Hortus Verdi SRL., cu sediul în Oradea, Str.George Emil Palade nr 20, jud Bihor.

e-mail la office@hortus-verdi.com

În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerati că Hortus Verdi SRL. v-a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale.

Nu uita:

Pentru dezabonare va rugam trimiteti un email pe adresa office@hortus-verdi.com .